Välkommen på Attention Globen med omnejds årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte i lokalföreningen Attention Globen med omnejd. Alla våra medlemmar är välkomna och vi bjuder på förtäring. Ange i din anmälan om du vill ha vegetariskt alternativ.

Torsdagen den 21 mars 2024
18.00 – 18.30 Mingel med förtäring 
18.30 – 19.30 Årsmöte
Plats    Flygeln, Farsta gård, Farstaängsvägen 22, 123 46 Farsta karta
Anmälan  anmalan@globen.attention.se senast 14 mars 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.  
Röstberättigad är föranmäld, myndig medlem som var registrerad den 31/12 2023 samt har varit medlem i lokalföreningen i minst 3 månader. 


Förslag på dagordning
 1. Mötets öppnande
2. Årsmötets behöriga sammankallande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
9. Styrelsens ansvarsfrihet
10. Behandling av inkomna motioner
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Val av styrelse, ordförande och andra ledamöter
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
15. Val av minst två ledamöter till valberedning
16. Mötets avslutande 


Välkommen önskar styrelsen för Attention Globen med omnejd
Mark, Helena, Jessica, Charlotte, Jackie och Louise