I mars 2023 släppte Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ett studiepaket om NPF. Utbildningsmaterialet riktar sig till personal som arbetar inom förskola, grundskola och fritidshem. Paketet innehåller faktatexter om adhd och autism och en del om pedagogiska strategier samt annan del om förhållningssätt och bemötande.

– Det här Studiepaketet NPF är någonting som SPSM tänker att skol-Sverige behöver och vår förhoppning är att vi i och med materialet kan öka möjligheten för en tillgänglig lärmiljö för alla, säger Anders Neij som är rådgivare på SPSM. 

Bakgrund till studiepaketet

SPSM har haft ett tidigare studiepaket från 2013, som började bli lite ålderdomligt och behövde uppdateras utifrån nyare forskning. Under tre års tid har rådgivare, produktionsledare, styrgrupp och kommunikationsavdelningen på SPSM arbetat med att bygga upp det här nya studiepaketet. De områden som materialet grundar sig på har utkristalliserats framför allt utifrån de samtal som myndigheten har med skolor, i rådgivande syfte. Sökstatistik på SPSM:s webb har också varit vägledande i att se vad skolor i Sverige är i behov av när det kommer till kunskap om NPF. Utifrån det här underlaget har olika forskare deltagit och bidragit i arbetet genom till exempel intervjuer och granskning av faktatexter. Under arbetets gång har det också funnits en intern och en extern testgrupp som har tittat på materialet och tidigt i arbetsprocessen säkerställt att materialet haft relevant inriktning och innehåll.

– Ambitionen, under hela processen, har varit att skapa ett praktiknära stöd. Det ska vara direkt användbart för verksamheten”, berättar Anders.

Vad innehåller materialet? 

Materialet, som har fokus på autism och adhd, är kategoriserat efter skolformerna förskola, grundskola och fritidshem. Under respektive skolform finns faktatexter om autism och adhd samt hur dessa funktionsnedsättningar visar sig i olika åldrar. Det finns också en faktadel om autism och adhd hos flickor. De mer verksamhetsnära delarna består av pedagogiska strategier och handlar om tydliggörande pedagogik, visuellt stöd samt hur man kan skapa tillgängliga lärmiljöer. Materialet berör också förhållningssätt och bemötande där NPF-relaterad problematik beskrivs. Där sätts fokus på områden som tex. tics, tvång, inåtvända symptom och stress. Utagerande beteende är också en del av förhållningssätt och bemötande. 

– Vi har erfarenhet av att lärare och arbetslag ofta står ensamma i svåra situationer, därför behöver delen om utagerande beteende vara med i studiepaketet, berättar Anders. 

I studiepaketet finns reflektionsfrågor samt filmer och intervjuer med forskare och skolpersonal.  För den vetgirige finns också ett referensdokument, med hänvisning till all den forskning som materialet vilar på.

Till vem riktar sig materialet?

– Vi tycker att materialet riktar sig till alla som arbetar i skolan, men det är främst skrivet för lärare, specialpedagoger och speciallärare, säger Anders. 

Men han förtydligar vidare att materialet även fungerar om man arbetar som resursperson och att man som rektor kan ha nytta av materialet. Studiepaketet bör även intressera skolhuvudmän och elevhälsa, till exempel utifrån avsnittet om tillgängliga lärmiljöer. 

Hur är tanken att man ska arbeta med materialet?

– Det måste bygga på de behov som den aktuella verksamheten har och på de förutsättningar som finns, till exempel med avseende på tid, säger Anders. 

Varje del är fristående så det är möjligt att titta på det som är aktuellt just i ditt klassrum eller arbetslag. Studiepaketet går förstås att använda på hela skolan eller inom en hel kommun. Med i materialet finns också tre studieplaner som ger information om hur delarna i studiepaketet kan kombineras i kompetensutvecklingen. Specialpedagogen blir en central person i att leda arbetet ute på skolorna genom att samordna, dela upp och se till att anpassa efter de behov och förutsättningar som finns på den aktuella skolan. 

– Det är viktig att känna till att materialet är skrivet utifrån generella termer, men varenda elev är ju helt unik. Så det gäller för läraren att transformera materialet till det som gäller just den aktuella individen”, betonar Anders. 

Det är svårt att avgöra exakt hur lång tid som behövs för att gå igenom materialet, men Anders uppskattar att ett arbetslag skulle kunna gå igenom hela studiepaketet, inklusive reflektioner, på ca 30 timmar. 

– När man har gått igenom studiepaketet är vår ambition att du har lärt dig mer om autism och adhd och vad det innebär. Med ett vidgat mindset, så ökar också möjligheterna för dig som lärare att skapa en tillgänglig lärmiljö. Och för dig som skolledare att skapa förutsättningar för detta”, avslutar Anders.

Läs mer om studiepaket NPF på SPSM:s webbsida